PLEASE ROTATE YOUR DEVICE

Խանութ

    ”Շողակն” ՓԲ ընկերության  տարածքում  կգործի  խանութ,  որտեղ  կվաճառվեն պատրաստի  ադամանդներ,  ոսկերչական  զարդեր՝  թանկարժեք  և  կիսաթանկարժեք  քարերով: Գնորդի  ցանկությամբ  կտրամադրվի վկայական թանկարժեք  քարերի  համար:

Կապ